Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng khu dân cư, đơn vị an toàn về an ninh, trật tự

rong giai đoạn từ năm 2012 đến nay về cơ bản tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án của lực lượng chức năng luôn đạt trung bình trên 80%, nhiều năm liền tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí…Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn tỉnh, tăng cường xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Công tác triển khai thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” còn được chỉ đạo gắn với các phong trào, cuộc vận động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”….Đến nay hầu hết các xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đều xây dựng quy ước, hương ước về văn hóa, về ANTT và phòng chống tội phạm để tổ chức thực hiện đã góp phần phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh, TTATXH, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 123/131 xã đạt tiêu chí số 19.2 về an ninh trật tự.Xây dựng khu dân cư, đơn vị an toàn về an ninh, trật tự

 

Thực hiện việc Xây dựng “thôn, xóm, khu cân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công an và Quyết định số 885/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 11 hội nghị ở huyện, thành phố, 2.063 hội nghị ở khu dân cư, 210 hội nghị ở xã, phường, thị trấn; 518 hội nghị ở cơ quan, 353 hội nghị ở doanh nghiệp; 400 hội nghị ở nhà trường để triển khai thực hiện quy định tiêu chuẩn “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”. Qua đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.
Cán bộ chiến sĩ công an tuyên truyền về giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư

BCĐ 09 tỉnh đã chỉ đạo phát động thi đua xây dựng “Thôn, xóm, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” trong phạm vi toàn tỉnh. Công an các cấp đã tham mưu cho UBND xây dựng bản cam kết và tổ chức cho các tập thể, cán bộ, nhân dân đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đã được UBND các cấp thực hiện nghiêm túc, công khai, khách quan, dân chủ. Kết quả thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là một tiêu chuẩn bắt buộc để xét, đề nghị thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công nhận đạt tiêu chí số 19.2 về “Xã đạt chuẩn an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khen thưởng sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có 3.105 khu dân cư, thôn xóm, 540 xã, phường, thị trấn, 446 cơ quan, 290 doanh nghiệp, 522 trường học được UBND các cấp công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, tỷ lệ trung bình hàng năm đạt 70%, đạt mục tiêu đề án đặt ra.

Thông qua việc triển khai và tổ chức thực hiện quy định tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, cán bộ, nhân dân đã nêu cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng kịp thời phối hợp xử lý có hiệu quả vụ việc liên quan đến hoạt động của các đối tượng xấu lợi dụng để tuyên truyền chống phá; giải quyết các vụ việc khiếu kiện của nhân dân liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…không để nảy sinh phức tạp về ANTT, trở thành “điểm nóng”; đồng thời tích cực tham gia giúp đỡ lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý hành chính về TTATXH, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn….Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay về cơ bản tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án của lực lượng chức năng luôn đạt trung bình trên 80%, nhiều năm liền tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí…Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn tỉnh, tăng cường xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Công tác triển khai thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” còn được chỉ đạo gắn với các phong trào, cuộc vận động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”….Đến nay hầu hết các xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đều xây dựng quy ước, hương ước về văn hóa, về ANTT và phòng chống tội phạm để tổ chức thực hiện đã góp phần phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh, TTATXH, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 123/131 xã đạt tiêu chí số 19.2 về an ninh trật tự./.