Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triển khai thực hiện QCVN 01-182:2015/BNNPTNT về Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vaiTriển khai thực hiện QCVN 01-182:2015/BNNPTNT về Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối có văn bản số 531/CB-CĐ ngày 20 tháng 6 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai và quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp qui ( có văn bản hướng dẫn và Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận kèm theo). Xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện.

Quyết định chỉ định

Hướng dẫn thực hiện QCVN 01-182:2015/BNNPTNT