Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và PTNT khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Thực hiện Quyết định sô 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020Thực hiện Quyết định sô 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020”, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/9/2019 ban hành Ke hoạch thí điểm triển khai khảo sá tsự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2019.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong năm 2019.

 Phương pháp khảo sát trực tuyến thông qua Biểu mẫu “Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp” tại địa chỉ: https://forms.gle/rAsgsDBi6o2LV2fP9.

 Thời gian tiến hành khảo sát đến hết ngày 20/11/2019.