Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển du lịch nông thôn bền vững

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, giá trị du lịch nông nghiệp là giá trị tích hợp, trong đó bao gồm hàm lượng văn hóa, tri thức bản địa được chủ thể là con người bản địa chăm chút và đưa vào sản phẩm nông nghiệp du lịch. Đề cập đến một số điểm nghẽn khi phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, đầu tiên là sự phối hợp giữa nông nghiệp và du lịch, cần sự tích hợp một cách hiệu quả để trở thành một thực thể, từ đó mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Bên cạnh đó, cần tiếp cận theo hướng phát huy giá trị vô hình bên cạnh giá trị hữu hình (lợi ích kinh tế) như lợi ích tinh thần, cải thiện nhận thức cho cộng đồng nông thôn, kích hoạt sự hồi sinh, sức sống của nông thôn và nông dân thông qua các hoạt động du lịch. Từ đó, nông dân có thể nhận ra giá trị tăng thêm của nông nghiệp và thúc đẩy tình yêu nông nghiệp trong khu vực nông thôn. https://nongnghiep.vn/thao-go-cac-diem-nghen-de-phat-trien-du-lich-nong-thon-ben-vung-d388237.htmlhttps://nongnghiep.vn/thao-go-cac-diem-nghen-de-phat-trien-du-lich-nong-thon-ben-vung-d388237.html