Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

Theo đề nghị của các Bộ ngành liên quan và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 30/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã ký ban hành Quyết định số 466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các thành viên của Bộ Công Thương,Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Trung ương MTQT Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã được điều chỉnh, kiện toàn. Chi tiết xem Quyết định 466/QĐ-TTg đính kèm