Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Tích hợp phát triển du lịch nông nghiệp: "Hai là một - Một của hai".........

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn không chỉ là một trong những giải pháp căn cơ để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới mà còn là động lực mạnh mẽ giúp tăng cường kết nối giữa đô thị và nông thôn, mở rộng bản đồ du lịch quốc gia. Mặc dù đã có những nghị quyết và chính sách quan trọng, nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần ngồi lại với nhau để xây dựng một phiên bản mới, dựa trên nền tảng đã có, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn.