Thông báo mời họp

Điểm tin báo chí tuần 24 tháng 06 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 11/6 - 15/6 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 22 (tháng 05 năm 2018)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 28/5 - 31/5 năm 2018.​

Điểm tin báo chí Tuần 21 (tháng 05 năm 2018)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 21/5 - 25/5 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 20 tháng 05 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 14/5 - 18/5 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 03 tháng 04 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 16/4 - 20/4 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 04 tháng 04 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 23/4 - 28/4 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 18 tháng 05 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; các hoạt động Trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 02/5 - 04/5 năm 2018.​​

Điểm tin báo chí tuần 19 tháng 05 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; các hoạt động Trung ương và những tin tức nổi bật tuần về Nông thôn mới từ ngày 08/5 - 11/5 năm 2018.​​

Thư của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Thư của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu 

Công văn về việc phối hợp xây dựng chương trình truyền thông phát sóng trên VTV

Công văn sô 255/VPĐP-TTHTQT ngày 02/5/2018 về việc phối hợp xây dựng chương trình truyền thông phát sóng trên VTV

Số lượt truy cập: 3784347