Góp ý dự thảo Đề án Chương trình quốc gia OCOP (04/09/2017)

Kính gửi:

                  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Lao động, TB và Xã hội; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;

                  - Ủy ban Dân tộc;

                  - Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

                  - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

                   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017; sau thời gian khảo sát thực tế, nghiên cứu xây dựng, đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án).

Để có cơ sở hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và có ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án, các văn bản liên quan (xin gửi kèm theo: Dự thảo Đề án; dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các dự thảo văn bản này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chương trình nông thôn mới: nongthonmoi.gov.vn).

Văn bản góp ý của quý Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương), số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử: quocthieu22@gmail.com trước ngày 10/9/2017 để  tổng hợp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

(Chi tiết, xin liên hệ ông Đồng Quốc Thiều, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, ĐT: 0918.233.656)
Tài liệu đính kèm

Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến