Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Việt Dân xây dựng NTM kiểu mẫuXã Việt Dân là một xã nông nghiệp miền núi của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, xã có tổng diệ tích đất tự nhiên là 707,23 ha, có 1.275 hộ và có 4.374 nhân khẩu, xã có 70% đồng bào theo đạo Công giáo, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Trong 10 năm qua xã Việt Dân đã có bước phát triển tốt đẹp, đời sống vật chất, văn hóa tình thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt là xã đã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả rất thành công.

Xã đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, thành lập BCĐ xã và các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã. Từ đó xã Việt Dân đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ, tạo được khí thế thi đua trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã.

Trong công tác chỉ đạo, xã Việt Dân luôn chỉ đạo với phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ thời gian và rõ kết quả, nên trong 10 năm qua xã Việt Dân đã đạt được những kết quả rất tốt.

Năm 2013 xã Việt Dân đã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015 được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 xã Việt Dân tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nâng chất các tiêu chí về nông thôn mới trên phạm vi toàn xã. Bắt đầu từ năm 2017, tiến hành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu và hộ mẫu.

Để thực hiện đảm bảo phát triển cây lúa, xã Việt Dân đã thực hiện các giải pháp đó là: Khuyến khích công tác dồn điền đổi thửa để tạo thuận lợi cho việc sản xuất tập trung, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp;  Vận dụng các cơ chế, chính sách của nhà nước đã ban hành như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, sản xuất VietGap, chương trình nông thôn mới…để mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được khẳng định trong mô hình cánh đồng mẫu lớn như các giống có năng suất cao, chất lượng tốt; áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IMP, biện pháp ba giảm, ba tăng; áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật về việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Đẩy mạnh phát triển mối liên kết giữa 3 nhà trong việc thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn trong đó vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong việc tham gia cung ứng vật tư đầu vào, chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Tổ chức thăm quan, học hỏi những mô hình cánh đồng mẫu lớn đã triển khai có hiệu quả nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở những vụ tiếp theo; Đầu tư hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, nhất là thủy lợi nội đồng, chủ động tưới, tiêu thoát nước trong vùng xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”; Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư máy nông nghiệp cày, xới, cải tạo trong sản xuất nông nghiệp; Nông dân hoặc nhóm nông dân tham gia “cánh đồng mẫu lớn” thực hiện các hoạt động dịch vụ nông nghiệp như giống, sạ hàng, bón phân, phun thuốc… vốn ưu đãi đầu tư máy, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất.

Phát triển HTX, tổ hợp tác: xã đã tập trung chỉ đạo HTX SXKDDV nông nghiệp hoạt động theo luật HTX 2012 đảm bảo đạt hiệu quả tốt; thành lập mới HTX SXKD Na dai Việt Dân; thành lập 05 tổ HTX (sản xuất: cam Đường, bưởi Diễn). Các HTX và tổ HTX đều thực hiện hoạt động theo Điều lệ HTX và hoạt động có hiệu quả tốt.

Phát triển các sản phẩm OCOP: trên địa bàn xã Việt Dân hiện có 03 sản phẩm; na dai, bưởi Việt Dân và cam đường Canh, các sản phẩm trên đều tập trung theo hướng VietGap để sản xuất na an toàn cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện sản phẩm na của xã đã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP vào năm 2018. Năm 2019 xã đang thực hiện sản xuất cam, bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến đến 30/10 được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP.

Có được những kết quả nêu trên lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải quyết liệt, thường xuyên và đồng bộ, chỉ đạo phải thông suốt từ xã đến thôn. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng ngành, từng thành viên BCĐ xã, gắn kiểm điểm kết quả công việc vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đồng thời phải đề ra những nhiệm vụ sát, đúng với từng lĩnh vực và từng thôn của xã. Những việc gì khó thì làm dần dần, những việc không mất nhiều về kinh phí thì phải tạo sức dân thông qua huy động ngày công lao động như trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vệ sinh môi trường của từng hộ gia đình và đường làng, ngõ xóm.

Luôn luôn thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phải xây dựng cơ chế thi đua khen thưởng rõ ràng. Ngay từ khi triển khai phải phát động thành phong trào thi đua trong toàn xã, thi đua giữa các cơ sở thôn và đặc biệt là thi đua giữa các xóm đoàn kết liên gia, từ đó tạo thành khí thế sôi nổi của các xóm liên gia trong việc huy động lực lượng của nhân dân trong các nhiệm vụ, nhất là việc làm đường bê tông, trồng và chăm sóc cây xanh,..

HQK