Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
 2. Tên, mã số dự án

- Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả hồ treo cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng cao núi đá Tây Bắc.

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

- Hợp đồng thực hiện số 01/HĐ-KHCN-NTM.

 1. Mục tiêu dự án

* Mục tiêu chung

- Xây dựng được mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo và nâng cao hiệu quả hồ treo cấp nước ở vùng cao núi đá Tây Bắc.

- Ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật trong công tác quản lý công trình Hồ treo, góp phần đạt hiệu quả cấp nước và đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch hướng tới hoàn thành mục tiêu số 17.1 của tiêu chí số 17 về môi trường của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

* Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng hoàn thiện được 04 mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật xử lý nước hồ treo đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang thêm 34,36%.

- Đề xuất mô hình quản lý sau đầu tư cho công trình hồ treo đảm bảo cấp nước bền vững.

- Xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn thiết kế cải tạo, xây dựng, vận hành, quản lý nâng cao hiệu quả khai thác hồ treo.

 1. Chủ nhiệm dự án:TS.Lương Văn Anh
 2. Tổ chức chủ trì dự án:Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường.
 3. Tinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 10.770,1651 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước:6.900,1651  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:3.870 triệu đồng.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 6 năm 2018

Kết thúc:Tháng 12 năm 2019

 1. Danh sách thành viên chính

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Thư ký khoa học, Thạc sỹ

Trung tâm tư vấn &CGCNcấp nước và VSMT

2

Đào Thu Thủy

Thành viên chính

Trung tâm tư vấn &CGCN

cấp nước và VSMT

3

Lê Văn Hạnh

Thành viên chính

Trung tâm tư vấn &CGCN

cấp nước và VSMT

4

Ninh Thị Hoa

Thành viên chính

Trung tâm tư vấn &CGCN

cấp nước và VSMT

5

Lê Thị Huyền

Thành viên chính, Thạc sỹ

Trung tâm tư vấn &CGCN

cấp nước và VSMT

6

Nguyễn Đức Mỹ

Thành viên chính

Trung tâm tư vấn &CGCN

cấp nước và VSMT

7

Trần Văn Hiến

Thành viên chính

Trung tâm tư vấn &CGCN

cấp nước và VSMT

 

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN
 2. Thời gian:Tháng 3/2020

- Đánh giá thực tế: Ngày 28-29/02/2020

- Nghiệm thu dự án: Từ 02-07/3/2020

 1. Địa điểm:

- Đánh giá thực tế tại địa điểm triển khai thực hiện Dự án: tỉnh Hà Giang

- Nghiệm thu dự án: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

 

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chi tiết tại file đính kèm

 Bấm để xem bản đầy đủ.