Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
 2. Tên, mã số đề tài

- Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ cảnh quan, môi trường ở cấp xã trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nam Bộ”

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

- Hợp đồng thực hiện số 04/HĐ-KHCN-NTM.

 1. Mục tiêu đề tài
 • Xác định được thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ cảnh quan, môi trường ở cấp xã trong xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) và Tây Nam Bộ (TNB).
 • Đề xuất được các giải pháp phù hợp ở cấp cộng đồng làng, xã trong khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ cảnh quan, môi trường gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (NN) và xây dựng nông thôn mới (NTM).
 1. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Lê Bắc Huỳnh
 2. Tổ chức chủ trì dự án:Viện Hợp tác và Phát triển Tài nguyên nước
 3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 4.004,032 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sáchnhànước: 4.004,032 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

 1. ThờigianthựchiệntheoHợpđồng:

Bắt đầu: Tháng 6 năm 2018

Kết thúc:Tháng 8 năm 2020

Thời gian gia hạn hợp đồng đến: Tháng 11 năm 2020

 1. Danh sách thành viên chính

TT

Họ và tên,

học hàm, học vị

Chức danh thực hiện

Cơ quan công tác

1.       

 PGS.TS Lê Bắc Huỳnh

Chủ nhiệm

Viện Hợp tác và PTTNN

2.       

 PGS.TS Hà Lương Thuần

Thành viên

Viện Hợp tác và PTTNN

3.       

 TS. Lê Văn Minh

Thành viên

Viện Hợp tác và PTTNN

4.       

 PGS.TS Hoàng Thái Đại

Thành viên

Viện Hợp tác và PTTNN

5.       

KS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thành viên

Viện Hợp tác và PTTNN

6.       

 Gs.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và

Môi trường VN

7.       

 TS.Nguyễn Ngọc Sinh

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và

Môi trường VN

8.       

 PGS.TS Nguyễn Văn Viết

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và

Môi trường VN

9.       

TS. Trần Văn Miều

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và

Môi trường VN

10.  

TS. Nguyễn Văn Liêm

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN

11.  

CN Nguyễn Danh Trường

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và

Môi trường VN

12.  

ThS. Phạm Bích Thủy

Thành viên

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và

Môi trường VN

13.  

ThS. Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Viện KH Thủy lợi Miền Nam

14.  

TS. Ngô Thị Dung

Thành viên

Học viện NN Việt Nam

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
 2. Thờigian:Tháng 12/2020
 3. Địa điểm:

Nghiệm thu đề tài: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Chi tiết tại file đính kèm