Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KHCN đợt 4

Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 (Đợt 4) (Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - mard.gov.vn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - nongthonmoi.gov.vn và trên các website: khcn.mard.gov.vn, khcnnongthonmoi.vn/ctntm)Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án nêu tại Quyết định số 2094/QĐ-BNN-VPĐP, cụ thể:

  1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước.
  2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 20/2/2019 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.
  3. Hồ sơ nộp gồm 3 bộ (trong đó có 1 bộ gốc) và USB hoặc CD có các file dữ liệu hồ sơ.
  4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 05/8/2019. Ngày nhận Hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến Văn thư của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (trường hợp nộp trực tiếp).
  5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới - Địa chỉ: P312 nhà A2, Số 1B, Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.3564.3370 (đ/c Vũ Thị Kim Mão).
  6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo./.

Bấm để tải Quyết định

Bấm để tải phục lục