Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mớiSáng ngày 31/12/2021, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ (10/12/1971-10/12/2021) và đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công tác xây dựng nông thôn mới của thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2011-2020 là sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi khá toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nhân dân nhận thức được việc xây dựng nông thôn mới mục tiêu là đem lại lợi ích cho người dân một cách thiết thực, đồng thời xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và chủ thể thực hiện là nhân dân trong cộng đồng do đó xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân trong cộng đồng dân cư, tạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới sâu rộng ở các địa phương.

Sau 10 năm quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thị xã Nghĩa Lộ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 10/10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo 10 xã giảm còn 3,82%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn các xã chiếm 94,37%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,22 triệu đồng/năm, điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường cơ bản đạt chuẩn theo quy định, qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình từ cấp thị xã đến xã, thôn đã được thành lập và kiện toàn, đây là yếu tố rất quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã đã đảm bảo đúng thành phần theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và hoạt động có hiệu quả, thực hiện được chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đối với phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thị xã Nghĩa Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để biểu dương, khen thưởng với những thành tích đã đạt được. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, đã động viên, khích lệ tinh thần kịp thời cho các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện các mô hình hay, các sáng kiến, giải pháp trong quá trình xây dựng nông thôn mới như phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị, xây dựng thị xã thực sự là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch. Đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của Tỉnh về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, được Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã đến năm 2025.

 

 

 

 

Minh Phượng