Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều sáng kiến trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Để nâng cao chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.Theo đó, mục tiêu tổng quát: Nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên cả nước.

Các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, có 100% số xã của huyện đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 6/23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; cùng với đó, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% cơ cấu kinh tế của huyện; hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.


Bên cạnh đó, cải tạo, đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học các cấp, nhà văn hóa, trạm y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở; củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP); phát triển chăn nuôi với các sản phẩm có thế mạnh; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề;

Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế ở khu vực nông thôn; xây dựng và phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử địa phương; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính cấp xã; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tiến hành triển khai thực hiện Chương trình OCOP nhằm nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm và phục vụ khách du lịch trên địa bàn; triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn huyện, tập trung vào các tuyến đường trục xã, liên xã, trục huyện, tuyến đường du lịch; xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp huyện theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường; xây dựng các nhà máy nước sạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Để thực hiện mục tiêu “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025”, huyện đã và đang tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện, đồng thời thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nam Đàn đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch và đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch.

TTHTQT