Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN DANH CHO CÁC NHÀ BÁO ASEAN NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ "PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG"

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về nông nghiệp, nông dân nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN với chủ đề “Phát triển nông nghiệp bền vững”, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo lợi ích cho người nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập ASEAN.