Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đã được ban hành tại Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành