Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao khả năng kết nối, truy cập thông tin về cảnh báo, dự báo và kế hoạch ứng phó với thiên tai cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
 2. Tên, mã số dự án

- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao khả năng kết nối, truy cập thông tin về cảnh báo, dự báo và kế hoạch ứng phó với thiên tai cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

- Hợp đồng thực hiện số 08/HĐ-KHCN-NTM.

 1. Mục tiêu dự án

* Mục tiêu chung

Nhằm tăng cường tiêu chí phòng chống thiên tai tại chỗ cho dân sinh (tiêu chí 3.2) và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác điều hành (tiêu chí 8.4) theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn (2016-2020), các mục tiêu chung theo đơn đặt hàng của đề tài là:

- Xây dựng được giải pháp nâng cao khả năng kết nối, truy cập thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai và kế hoạch ứng phó với thiên tai cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về cảnh báo, dự báo và kế hoạch ứng phó với thiên tai phục vụ kết nối và truy cập thông tin, áp dụng cho một số xã xây dựng nông thôn mới.

* Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá hiện trạng kết nối giữa cộng đồng với các cơ quan liên quan và khả năng truy cập, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo chuyên nghành nhằm ứng phó với thiên tai của cộng đồng (cấp xã).

- Xây dựng được giải pháp kết nối và truy cập hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai, bảo đảm an toàn và sản xuất bền vững cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin cảnh báo, dự báo, kế hoạch ứng phó với thiên tai phục vụ kết nối và truy cập thông tin, áp dụng thí điểm cho các xã xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng được tài liệu hướng dẫn kết nối truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu cảnh báo thiên, dự báo thiên tai và xử lý thông tin, lập kế hoạch ứng phó với thiên tai cho các ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

- Thí điểm giải pháp trên 3 xã đại diện cho các loại hình thiên tai là lũ quét, hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh tương ứng là Lào Cai, Đắc Lắk và Tiền Giang.

 1. Chủ nhiệm dự án:TS.Nguyễn Xuân Lâm
 2. Tổ chức chủ trì dự án:Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
 3. Tinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 4.250triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 4.250triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0triệu đồng.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 6 năm 2018

Kết thúc:Tháng 06 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Từ 06/2018 đến 10/2020 (Quyết định gia hạn hợp đồng số 720/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 09/3/2020 về điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm và gia hạn thời gian thực hiện một số đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (đợt 1))

 1. Danh sách thành viên chính

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Xuân Lâm

Tiến sỹ

Viện KHTL Việt Nam

2

Hà Hải Dương

Tiến sỹ

Viện KHTL Việt Nam

3

Nguyễn Tùng Phong

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện KHTL Việt Nam

4

Lương Hữu Dũng

Tiến sỹ

Viện Khoa học Khí tượng, thủy văn và BĐKH

5

Trần Đức Trinh

Tiến sỹ

Viện KHTL Việt Nam

6

Nguyễn Quang Trung

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Hội thủy lợi Việt Nam

7

Nguyễn Minh Tiến

Thạc sỹ

Viện KHTL Việt Nam

8

Trịnh Thu Phương

 

Thạc sỹ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

9

Trương Ngọc Hiển

Thạc sỹ

Viện KHTL Việt Nam

10

Đoàn Anh Hoàng

Kỹ sư

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

11

Đặng Đức Cường

Kỹ sư

Ban quản lý dự án Quản lý và giảm nhẹ rủiro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng – Ban quản lý trung ương các Dự án Thủy lợi

 

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
 2. Thời gian: Tháng 01/2021
 3. Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Báo cáo kết quả tự đánh giá