Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau năm 2020THÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:
  2. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau năm 2020

- Thuộc Chương trình: Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

 Mã số: Hợp đồng số 15/HĐ-KHCN-NTM ngày 25/7/2019

- Khác (ghi cụ thể):

  1. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1 Mục tiêu chung

Làm rõ được các thành tựu, hạn chế, các chuyển biến cơ bản và những bài học của xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học; nhận diện được những vấn đề cơ bản cần tiếp tục giải quyết để hỗ trợ xây dựng NTM theo hướng bền vững trong giai đoạn sau năm 2020.

2.2 Mục tiêu cụ thể

(1) Phân tích, đánh giá những chuyển biến chính, những giá trị bền vững, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học;

(2) Phân tích, đánh giá tác động của khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2010-2020;

(3) Phân tích được bối cảnh và nhận diện những vấn đề cơ bản trong xây dựng NTM bền vững giai đoạn sau năm 2020;

(4) Đề xuất được nội dung cơ bản của xây dựng NTM bền vững và định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM bền vững giai đoạn sau 2020.

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Công Thắng
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
  3. Tổng kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước:      5.000triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 4 năm 2019

Kết thúc: Tháng 11 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Tháng 4/2021

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Công Thắng – Chủ nhiệm đề tài

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

2

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Tiến sĩ

Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ NN&PTNT

3

Bạch Quốc Khang

Tiến sĩ

Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM

4

Nguyễn Ngọc Luân

Thạc sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

5

Hoàng Vũ Quang

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

6

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

7

Trương Thị Thu Trang

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

8

Đào Đức Huấn

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

9

Nguyễn Anh Phong

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

10

Phùng Giang Hải

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

11

Phạm Thị Ngọc Linh

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

12

Nguyễn Đức Lộc

Tiến sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

13

Nguyễn Thị Hải Linh

Thạc sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

14

Lê Trọng Hải

Thạc sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

15

Trần Văn Điền

PGS-Tiến sĩ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

16

Trần Đức Viên

GS-Tiến sĩ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

17

Nguyễn Hay

GS-Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

18

Nguyễn Lệ Hoa

Thạc sỹ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

Thời gian: Tháng 5/2021

Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Chi tiết tại file đính kèm)

 File đính kèm