Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về "sáng, xanh, sạch, đẹp"Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là huyện thuần nông, giàu truyền thống cách mạng, được Đảng và Nhà nước phong tặng 4 lần anh hùng, có 40 năm liên tục là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015, ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã bắt tay ngay thực hiện nâng chất các tiêu nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong giai đoạn 2015- 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh xây đựng nông thôn mới bền vững và phát triển huyện Hải Hậu giai đoạn 2016- 2020; ban hành 2 Nghị quyết và 7 đề án phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2015- 2020 phục vụ cho chương trình xây đựng nông thôn mới; UBND huyện đã Ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã, thị trấn và xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016- 2020; ban hành Kế hoạch thực hiện và phát động phong trào thi đua “Toàn dân Chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016- 2020”; ban hành cơ chế hỗ trợ, khen thưởng; mỗi năm tổ chức sơ kết một lần, để đánh giá kết quả đã đạt được của năm và phát động thi đua cho năm sau.

Từ khi Thủ thướng ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, huyện Hải Hậu thực hiện đồng thời 2 nội dung vừa xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao) và vừa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh chọn huyện Hải Hậu xây dựng mô hình thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 28/3/2019 UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Đề án xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững’’ giai đoạn 2019- 2025 và ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình, xóm nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững’’ huyện Hải Hậu giai đoạn 2019- 2025.

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Hải Hậu đã huy động các nguồn lực đầu tư để cải tạo, nâng cấp các kết cấu hạ tầng nông thôn; nâng chất toàn diện 19 tiêu chí NTM cấp xã và 09 tiêu chí NTM cấp huyện, trong đó tập trung vào các tiêu chí: Hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và sản xuất.

Về kết cấu hạ tầng nông thôn: Đầu tư xây mới 423 phòng học, phòng chức năng của cả 3 cấp học. Cải tạo nâng cấp 05 tuyến đường huyện và đường liên xã. Đầu tư xây mới tuyến đường trục trung tâm huyện từ cầu Yên Định đến cổng trào xã Hải Vân. Đầu tư kiên cố hóa 05 tuyến kênh dài trên 10 km; đầu tư kiên cố các tuyến kênh mương và nâng cấp các cầu cống. Xây mới, nâng cấp 06 nhà văn hóa xã, xây mới 06 trạm Y tế, nâng cấp 03 trạm y tế, xây mới 01 trụ sở UBND xã.

Về cảnh quan, môi trường: Đầu tư xây dựng mới 6 lò đốt rác, lắp đặt 28 hệ thống sử lý khói bụi, trồng cây xanh trong khu xử lý rác; xây dựng khu xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn thân thiện môi trường. Tiếp tục xây dựng vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Vận động nhân dân không chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Các xã đầu tư chỉnh trang cảnh quan, môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp ở tất cả các đường giao thông, nơi công cộng. Duy trì hiệu quả đội thu gom rác thải tại các xã.

Về văn hóa: Các thôn, xóm bổ sung các quy định về nếp sống văn hóa văn minh, bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa và các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ thể dục thể thao thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: tập dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn,… Các hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hóa, nhất là trong việc cưới, việc tang…

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” với 4 tiêu chí kiểu mẫu: Hạ tầng, Cảnh quan, Môi trường, Văn hóa.

Nhờ vậy đến nay, huyện Hải Hậu đã có 527/546 (bằng 96,5%) xóm được công nhận xóm nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao) giai đoạn 2016- 2020; có 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến hết năm 2021, huyện có 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Đối với nông thôn mới kiểu mẫu: Cấp xóm: có 09 xóm cơ bản hoàn thành các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 124 xóm tiếp tục xây dựng, phấn đấu hoàn thành xóm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Cấp xã: có 03 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí NTM được củng cố nâng chất toàn diện.

Cấp huyện: Có 4 tuyến đường kiểu mẫu dài 17 km; có 89 tuyến đường hoa phụ nữ kiểu mẫu; 04 tuyến hàng cây thanh niên, 03 vườn hoa thanh niên kiểu mẫu. Phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với các mô hình kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa; để đến năm 2025 huyện Hải Hậu được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”.

TTTH