Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo khoa học "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Hội thảo khoa học "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam" từ ngày 16-17/7/2019 tại TP. Nam Định.