Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025

Ngày 06/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.Hội nghị sẽ tập trung vào những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp, cụ thể như: (1) Chuyển đổi tư duy, nhận thức, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, người dân về bảo vệ môi trường và chuyển đổi số; (2) Chủ động, linh hoạt về chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, giải pháp về công nghệ để xây dựng các mô hình cụ thể, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương; (3) Huy động nguồn lực đầu tư từ xã hội hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức và vận hành hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống của người dân ở cả hai lĩnh vực là môi trường và chuyển đổi số.

PTTHTQT