Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

Ngày 03/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.Chương trình đã có trên 70% đề tài, dự án có kết quả được công bố trên các tạp chí chuyên ngành: 152 bài báo khoa học; trên 60% mô hình có triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hầu hết các mô hình sản xuất đều tăng được hiệu quả từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên 20% trong phạm vi dự án.
Chương trình đã huy động được 585,76 tỷ đồng, trong đó, NSNN cấp 379 tỷ đồng, kinh phí đối ứng ngoài nhà nước là 236,54 tỷ đồng (chiếm 40,4%).
Giai đoạn 2021-2025, Chương trình sẽ bám sát vào các chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
 

Phòng TT&HTQT