Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Quán triệt sâu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Ocop)

Hội nghị diễn ra vào ngày 28/3/2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức. Tham dự có ông Ngô Tất Thắng – Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới TW, ông Võ Văn Chánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì cùng đại diện các Sở Ban ngành liên quan.Chương trình Ocop Đồng Nai nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người nông dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững góp phần thực hiện nội dụng thứ 3 của Chương trình xây dựng nông thôn mới là: tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi vùng, mỗi xã giúp người nông dân giải quyết những vấn đề căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. 


Tại hội nghị Ông Ngô Tất Thắng – Phó Chánh VPĐP nông thôn mới TW đã trình bày tổng quan về chương trình Ocop và một số vấn đề đặt ra tại tỉnh Đồng Nai. Trong đó có ghi rõ nhiệm vụ trọng tâm đó là (i)công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân cần được đẩy mạnh Các cấp ủy, chính quyền phải quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình, (ii) Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo 4 cấp, (iii) Xây dựng hệ thống hỗ trợ Chương trình OCOP (vi) Hệ thống sản xuất; (v) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm: Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất (Có đăng ký kinh doanh), (vi) Tài chính thực hiện trên cơ sở: tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, tín dụng ngân hàng, tín dụng cộng đồng…
Ông Lê Văn Gọi – Phó Giám đốc Sở phát triển nông nghiệp nông thôn trình bày kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tại tỉnh. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu giai đoạn 2019 – 2010 đó là: số sản phẩm hiện có đạt 3 sao trở lên: 12 sản phẩm; Số sản phẩm hiện có đạt 5 sao cấp tỉnh: 3 sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP: 50%; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp/HTX tham gia OCOP: 30%. 


Giai đoạn 2021 – 2025 tăng số sản phẩm 3 sao trên 100 sản phẩm; 5 sao cấp tỉnh 7-10 sản phẩm; số sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia 5 sản phẩm…phát triển mới tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP: 50-60 tổ chức; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP: 100%; duy trì chu trình OCOP thường niên liên tục tại cấp tỉnh và cấp huyện. Hằng năm mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chu trình OCOP. Định hướng đến 2035 đó là đưa Chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng của Tỉnh để phát triển sản xuất tập trung qui mô lớn trong việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp và phi nông nghiệp; xây dựng và quản lý nhãn hiệu OCOP thành thương hiệu mạnh của nông nghiệp Đồng Nai trên phạm vi cả nước và dần từng bước trên thị trường quốc tế.
Hội nghị cũng đã thảo luận, và đưa ra những ý kiến cốt lõi về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đề ra giải pháp căn cơ trong mục tiêu Quốc gia về xây dựng chương trình nông thôn mới, và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai 


Phát biểu kết luận tại Hội nghị Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung đó là: Các sở ban ngành căn cứ nghiệm vụ liên quan thực hiện, khẩn trương hoàn thành chương trình đề án chương trình Ocop của tỉnh Đồng Nai trình trong tháng 4; Sở nông nghiệp chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình trình Ocop hàng năm theo từng giai đoạn cùng với sở ngành địa phương để tham mưu thực hiện chương trình đảm bảo đúng quy định; Sở Công thương đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hộ gia đình phát triển sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại các sản phẩm ocop, Sở kế hoạch đầu tư phối hợp với sở tài chính tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thực hiện chương trình, Sở tài chính cân đối đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình; các cơ quan truyền thông tăng cường giới thiệu sản phẩm, các mô hình, cách làm hay và kết quả đạt được của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.