Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025Tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyêt các Chương trình chuyên đề để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (06 Quyết định: 919/QĐ-TTg; 922/QĐ-TTg; 923/QĐ-TTg; 924/QĐ-TTg; 925/QĐ-TTg; 926/QĐ-TTg). Để triển khai các Quyết định trên, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã ban hành các kế hoạch thực hiện.
Ngày 17/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chuyên đề thuôc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2025.
Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp hội trường Bộ và trực tuyến đến đầu cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phòng TT&HTQT