Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận

39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 0252)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận

38. NINH THUẬN (Đầu số máy cố định 0259)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa

37. KHÁNH HOÀ (Đầu số máy cố định 0258)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên

36. PHÚ YÊN (Đầu số máy cố định 0257)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Định

35. BÌNH ĐỊNH (Đầu số máy cố định 0256)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi

34. QUẢNG NGÃI (Đầu số máy cố định 0255)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Nam

33. QUẢNG NAM (Đầu số máy cố định 0235)

BCĐ-VPĐP: thành phố Đà Nẵng

32. Thành phố ĐÀ NẴNG (Đầu số máy cố định 0236)