Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Phú ThọTHÔNG TIN ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
 2. Tên, mã số dự án

- Tên dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ các biện pháp canh tác tiên tiến để chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả (cây bưởi) có giá trị

kinh tế cao vùng đất đồi tỉnh Phú Thọ

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 1. Mục tiêu dự án

Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến (quy hoạch đồng ruộng gắn với cơ giới,  cải tạo đất, tưới tiên tiến kết hợp bón phân hòa tan, công nghệ quan trắc tự động và  áp dụng tiêu chuẩn GlobalG.A.P hoặc hữu cơ trong quản lý và canh tác) để chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả (cây bưởi) có giá trị kinh tế cao vùng đất đồi tỉnh Phú Thọ.

 1. Chủ nhiệm dự án: KS. Đặng Vinh Quang
 2. Tổ chức chủ trì dự án: Công ty cổ phần Khoa học và công nghệ Nông nghiệp H2
 3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 12.000.000.000 đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.600.000.000 đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 8.400.000.000 đồng

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Bắt đầu:  từ tháng 11 năm 2019

- Kết thúc: tháng 12 năm 2020

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 3 năm 2021

 1. Danh sách thành viên thực hiện

Số

TT

Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

  KS. Đặng Vinh Quang

  Chủ nhiệm dự án

 Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp H2

2

 ThS. Nguyễn Gia Vượng

  Thư ký khoa học

 Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc -Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

3

 GS. TS. Nguyễn Hữu Thành

  Thành viên chính

 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

4

 TS. Vũ Việt Hưng

  Thành viên chính

 Viện Nghiên cứu Rau quả

5

 ThS. Nguyễn Xuân Kiều

  Thành viên chính

 Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc -Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

6

 ThS. Nguyễn Văn Thao

  Thành viên chính

 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

7

 ThS.  Phạm Hải Nam

  Thành viên chính

 Công ty cổ phần công nghệ tự động hóa Autosmart

 

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC
 2. Thời gian: Tháng 8/2021
 3. Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Nội dung chi tiết.