Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái và Quảng TrịTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
 2. Tên, mã số dự án

- Tên dự án: Xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái và Quảng Trị.

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 1. Mục tiêu của dự án

2.1. Mục tiêu chung

Quản lý và sử dụng tài nguyên rừng bền vững vùng nông thôn miền núi theo mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc gia, thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cảnh quan và xây dựng nông thôn miền núi bền vững.

2.2. Mục tiêu cụ thể

1) Xây dựng được các tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng;

2) Xây dựng được mô hình thí điểm về liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững quốc gia; liên kết với doanh nghiệp tạo chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản;

3) Đề xuất mô hình liên kết phù hợp để chủ rừng nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững quốc gia tại Yên Bái và Quảng Trị.

 1. Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Lâm Đồng
 2. Tổ chức chủ trì dự án: Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: 7.400 tr.đ

Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.700 tr.đ.

Kinh phí từ nguồn khác: 3.700 tr.đ.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Bắt đầu: từ thán 1 năm 2020

- Kết thúc: tháng 12 năm 2020

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 6 năm 2021

 1. Danh sách thành viên

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

        1.         

Trần Lâm Đồng

NCVC, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        2.         

Nguyễn Văn Bích

NCV, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        3.         

Nguyễn Văn Thịnh

NCV, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        4.         

Nguyễn Thị Thu Phương

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        5.         

Nguyễn Thùy Dương

NCV, Kỹ sư

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        6.         

Nguyễn Văn Tuấn

NCV, Kỹ sư

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        7.         

Phạm Tiến Dũng

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        8.         

Trần Anh Hải

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

        9.         

Nguyễn Huy Hoàng

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      10.       

Hồ Trung Lương

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      11.       

Nguyễn Đức Lâm

   CN

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

      12.       

Đỗ Nhân Đạo

   CN

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái

      13.       

Lưu Cảnh Trung

NCV, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      14.       

Triệu Thái Hưng

NCV, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      15.       

Lê Thị Hạnh

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      16.       

Hoàng Thanh Sơn

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      17.       

Trần Đức Mạnh

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      18.       

Lý Thị Thanh Huyền

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      19.       

Trịnh Ngọc Bon

NCV, Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

      20.       

Nguyễn Việt Cường

NCV, Kỹ sư

Viện Nghiên cứu  Lâm sinh

 

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC
 2. Thời gian: Tháng 9/2021
 3. Địa điểm: Trực tuyến và tại Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020, số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chi tiết tại file đính kèm.