Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Khôi phục một số giống hoa bản địa có giá trị kinh tế cao, gắn với phát triển du lịch tại Sa Pa, Lào Cai



 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
 2. Tên, mã số dự án

- Tên dự án: “Khôi phục một số giống hoa bản địa có giá trị kinh tế cao, gắn với phát triển du lịch tại Sa Pa, Lào Cai”

- Thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

- Hợp đồng thực hiện số: 03/HĐ-KHCN-NTM

 1. Mục tiêu dự án

* Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra

- Chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng thành công được các quy trình công nghệ để triển khai xây dựng các mô hình trồng hoa giống bản địa tại Sa Pa - Lào Cai.

- Xây dựng được mô hình nhân giống, sản xuất hoa thương phẩm một số giống hoa bản địa (hoa hồng cổ, hoa lan bản địa) tại Sa Pa - Lào Cai.

- Đào tạo, tập huấn được cán bộ kỹ thuật và người dân nắm vững quy trình trồng, chăm sóc một số giống hoa bản địa của Sapa - Lào Cai.

- Góp phần cải thiện sinh kế, thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch tại Sa Pa - Lào Cai.

* Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống hoa hồng cổ, hoa lan bản địa tại Sa Pa - Lào Cai bằng phương pháp nhân giống vô tính.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc, thu hái và bảo quản hoa hồng cổ, hoa lan bản địa tại Sa Pa - Lào Cai.

- Các mô hình sản xuất giống các loại hoa hồng cổ, hoa lan bản địa tại Sa Pa - Lào Cai, quy mô diện tích 5.000m2 cho cây hoa hồng cổ và 3.000m2 cho cây lan bản địa.

- Các mô hình sản xuất hoa thương phẩm gắn với du lịch cho các loại hoa với quy mô tổng diện tích 03 ha hoa hồng cổ và 01ha hoa lan bản địa tại Sa Pa - Lào Cai.

- Mô hình sơ chế, đóng gói và bảo quản hoa với diện tích 500m2.

- Đào tạo được 15 - 20 kỹ thuật viên và tập huấn được cho 200 lượt người dân nắm vững kỹ thuật về nhân giống, sản xuất, thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

- 02 bộ catalog, nhãn hiệu đặc trưng có giá trị gia tăng cao được quảng bá, tiếp thị dùng trong nội tiêu và xuất khẩu thông qua các hoạt động xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại gắn với du lịch.

 1. Chủ nhiệm dự án: KS. Phạm Hữa Ánh
 2. Tổ chức chủ trì dự án: Công ty TNHH phát triển đô thị Phú Minh
 3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí:                                                         11.300,00    triệu đồng

Trong đó,     Kinh phí từ ngân sách SNKH:   4.800,00      triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:            6.500,00      triệu đồng.

 1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng    11/2019

Kết thúc: tháng   06/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Được gia hạn: (06 tháng từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021)

 1. Danh sách thành viên

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1.      

Phạm Hữu Ánh

Kỹ sư

Công ty TNHH PT đô thị Phú Minh

2.      

Nguyễn Chiến Tranh

Kỹ sư

Công ty TNHH PT đô thị Phú Minh

3.      

Đỗ Bích Nga

Kỹ sư

Công ty TNHH PT đô thị Phú Minh

4.      

Bùi Quốc Liêm

Kỹ sư

Công ty TNHH PT đô thị Phú Minh

5.      

Nguyễn Thị Nga

Kỹ sư

Công ty TNHH PT đô thị Phú Minh

6.      

Chu Thị Ngọc Mỹ

Thạc sỹ

Trung tâm NC & PT Hoa, cây cảnh

7.      

Nguyễn Xuân Kết

Thạc sỹ

Trung tâm NC & PT Hoa, cây cảnh

8.      

Đặng Tiến Dũng

Thạc sỹ

Trung tâm NC & PT Hoa, cây cảnh

9.      

Trần Thị Thúy

Thạc sỹ

Trung tâm NC & PT Hoa, cây cảnh

10.  

Nguyễn Mai Thơm

Tiến sỹ

Trung tâm TN và Đào tạo nghề

 1. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC
 2. Thời gian: Tháng 7/2021
 3. Địa điểm: Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chi tiết tại file đính kèm.