Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp chung sức xây dựng NTM

Sau gần 10 năm thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, phong trào xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả hết sức to lớn, tạo sự thay đổi quan trọng bộ mặt nông thôn, đồng thời cũng cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân.Tình Bình Dương dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 là hơn 10.574 triệu đồng, trong đó vốn doanh nghiệp hơn 1.400.000 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 13,41%).

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bình Dương cho biết, nguồn vốn thực hiện Chương trình NTM của tỉnh không có bố trí vốn riêng, chủ yếu là vốn lồng ghép. Việc huy động nguồn lực từ nhân dân, các doanh nghiệp và các nguồn khác chưa được cập nhật đầy đủ nên chưa thể hiện được vai trò đóng góp của các nguồn lực xã hội.

Xác định xây dựng NTM theo phương châm “phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư là chính, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí và các chính sách hướng dẫn”, Ban chỉ đạo các huyện, Ban quản lý các xã vận động nhân dân góp vốn xây dựng NTM trên tinh thần tự nguyện.

Qua xây dựng NTM cũng góp phần đưa kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ, ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và từng bước thu hẹp khoảng cách với đô thị. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn tại Bình Dương đã có những thay đổi tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng trưởng khá. Dịch vụ ở nông thôn phát triển đa dạng với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Việc cơ cấu lại nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao; chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, vùng, cả nước gắn với thị trường trong nước và quốc tế.

Các nguồn lực được huy động tốt để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn.

Chủ trang trại Đoàn Minh Chiến chia sẻ, sau 10 năm cả hệ thống chính trị và người dân nỗ lực xây dựng NTM, tỉnh Bình Dương “đã đạt những thành quả to lớn, diện mạo nông thôn sáng sủa, khởi sắc”. Góp phần cùng xây dựng NTM trên địa bàn, trang trại của ông Chiến không chỉ tổ chức thu mua, tạo đầu ra cho nông sản của nông dân, mà còn với bà con  góp tiền, góp sức nhựa hóa 8km đường nông thôn.

Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn phù hợp với định hướng, lộ trình phát triển kinh tế-xã hội của các huyện, thị xã, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư cho những công trình cấp bách như: Nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, cơ sở vật chất y tế... Song song với việc xây dựng mới, tiếp tục cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông, cảnh quan môi trường trong các khu dân cư nông thôn để xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp trong thời gian tới.

TTHTQT