Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu Dự án VietRap Bắc HàTHÔNG TIN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
--------------------

 

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:
  2. Tên nhiệm vụ, mã số:

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh) theo hướng GACP-WHO nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và H’Mông trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình):Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,

Mã số: 27/HĐ-KHCN-NTM.

  1. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh) theo hướng GACP-WHO nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và H’Mông trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho người dân và giúp người dân tiếp nhận để ứng dụng được các quy trình công nghệ nhân giống, sản xuất và thu hoạch sơ chế cây dược liệu Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh vào thực tế sản xuất.

Tạo mô hình thực tiễn và mô hình liên kết có tính nhân rộng về chuyển đổi cơ cấu sản xuất bằng cây dược liệu phù hợp lợi thế, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng thu nhập, góp phần XĐGN cho đồng bào miền núi.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng mô hình nhân giống cây dược liệu: quy mô 2,5 ha vườn nhân giống cây Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh để phát triển trồng cây dược liệu thương phẩm (trong đó: Tam thất bắc 0,5 ha; Đương quy Nhật Bản 01 ha; Cát cánh 01 ha).

- Xây dựng mô hình sản xuất dược liệu: Mô hình trồng cây Tam thất bắc lấy củ và hoa theo hướng GACP-WHO với quy mô 02 ha; Mô hình trồng cây Đương quy Nhật Bản theo hướng GACP-WHO với quy mô 05 ha; Mô hình trồng cây Cát cánh theo hướng GACP-WHO với quy mô 02 ha; Mô hình thu hoạch, sơ chế, chế biến Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh lấy củ và sử dụng phụ phẩm vào sản xuất trà thảo mộc với quy mô 1,2 ha.

- Xây dựng cửa hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh được sản xuất tại Bắc Hà - Lào Cai; Xây dựng bộ nhãn mác bao bì, catalog giới thiệu quy trình nhân giống, trồng, sơ chế, chế biến, công dụng cách dùng của các sản phẩm từ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh nhằm quảng bá giới thiệu và phục vụ xúc tiến thương mại, du lịch… cho các sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu từ Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh.

- Đào tạo được 04 kỹ thuật viên và tập huấn cho 100 người dân nắm vững kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cây Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh; 04 kỹ thuật viên và 30 người dân nắm rõ về quy trình sản xuất trà hoa thảo mộc từ phụ phẩm của Tam thất bắc, Đương quy Nhật Bản và Cát cánh.

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Hương
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại
  3. 5. Tổng kinh phí thực hiện: 800 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        3.800 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                4.000 triệu đồng.

  1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 01/2020

Kết thúc: Tháng 03/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định số 4879/QĐ-BNN-VPĐP ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn thời gian thực hiện các đề tài/dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Hương

Nghiên cứu viên,

Thạc sỹ Nông nghiệp

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

2

Nguyễn Thị Huê

Kỹ sư Nông nghiệp

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà

3

Vương Thị Mai Hương

Thạc sỹ Nông nghiệp

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

4

Vũ Thị Hồng Nhung

Thạc sỹ Kinh tế

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

5

Trương Thị Liên

Nghiên cứu viên,

Kỹ sư Nông nghiệp

Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

6

Trần Thị Liên

Nghiên cứu viên,

Tiến sỹ Nông nghiệp

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

7

Nguyễn Xuân Trường

Nghiên cứu viên,

Thạc sỹ Nông nghiệp

Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

8

Trần Văn Tùng

Nghiên cứu viên,

Kỹ sư Nông nghiệp

Viện Công nghệ nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

9

Nguyễn Thị Dung

Nghiên cứu viên,

Kỹ sư Nông nghiệp

Viện Công nghệ nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

10

Đồng Thị Huế

Nghiên cứu viên,

Kỹ sư Nông nghiệp

Viện Công nghệ nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

 

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

Thời gian: Tháng 5/2021

Địa điểm: Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

III. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Chi tiết tại file đính kèm)

 File đính kèm