Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố 10 sự kiện nổi bật của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 201805 sự kiện nổi bật của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

  1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã bứt phát để hoàn thành vượt mức mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao, đến hết năm 2018 cả nước có 43,02% số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn trong năm 2019, về đích trước 01 năm so với Nghị quyết của Quốc hội.
  2. Hoàn thiện tiêu chí, đề án và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mấu ở cấp xã và thí điểm ở cấp huyện. Ngày 05/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng cho cả nước và đến hết 2018 đã có 31 tỉnh thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 04 tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
  3. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt và triển khai trên cả nước.
  4. Đến hết 2018 đã có 1.194 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
  5. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018 tăng hơn 50% so với năm 2017, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ trực tiếp đạt 43,8 nghìn tỷ đồng (bằng ½ cả giai đoạn 2011-2015).

05 sự kiện nổi bật của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

  1. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm 1,35% so với năm 2017 xuống còn 5,38%, đây là năm thứ ba liên tiếp mục tiêu giảm nghèo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo do Quốc hội giao
  2. Biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Năm 2018 đã tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương 8 huyện, 38 xã và 30 hộ điển hình đại diện cho 981.545 hộ gia đình thoát nghèo nhằm vinh danh và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của các địa phương và hộ nghèo.
  3. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”. Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” năm 2018 đã thực hiện thành công khi thông qua Chương trình đã nhận được ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho người nghèo với số tiền hơn 857 tỷ đồng.
  4. Trao tặng 500 căn nhà của Thủ tướng Chính phủ thông qua bán áo thi đấu và trái bóng của đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ và tổ chức trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 2.
  5. Công bố báo cáo Nghèo đa chiều ở Việt Nam. Ngày 19/12/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UNDP, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam lần đầu tiên công bố báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam, báo cáo đã đưa ra bức tranh tổng quan về xu hướng giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

TTHTQT