Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị

30. QUẢNG TRỊ (Đầu số máy cố định 0233)Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh - ĐT: 0913.485.193;

Phó trưởng ban: Hà Sỹ Đồng - PCT UBND tỉnh - ĐT: 0913356459;

Phó trưởng ban: Hoàng Nam - PCT UBND tỉnh - ĐT: 0913485338;

Ủy viên TT: Hồ Xuân Hòe - GĐ Sở NNPTNT - ĐT:  0913476083;

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 49 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà , T. Quảng Trị;

Máy trực: 0233.3552930       Email: vanphongdpqt@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

1

Hồ Xuân Hòe

Chánh VP - GĐ Sở NN&PTNT

3853063

0913476083

hoxuanhoe

@quangtri.gov.vn

2

Trần Trọng Tuấn

PCVP chuyên trách

3552.930     

0919025111

trantrongtuandh

@gmail.com

3

Lê Thị Oanh

Chuyên viên

3552930

0935149555

leoanh184

@gmail.com

4

Lê Thị Vân

Chuyên viên

3552930

0915057367

levanqt81

@gmail.com

5

Nguyễn Đình Minh Hải

Chuyên viên

3552930

0942257567

minhhai0405

@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thùy Vân

Chuyên viên

3552930

0977395991

thuyvanptnt

@gmail.com

7

Nguyễn Anh Khoa

PTP

3585599

0906466669

nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn

8

Nguyễn Thành Thăng

Chuyên viên

 

0913485352

trandinhthang@quangtri.gov.vn

9

Hoàng Thị Ngọc Lệ

Chuyên viên

 

0979663555

hoangthingocle@quangtri.gov.vn

10

Trần Thị Bích Đào

PTP

3852731

0947751333

tranbichdaoptnt@gmail.com

11

Nguyễn Sỹ Quân

Kế toán

3552931

0914127283

quanptnt135@gmail.com

12

Hoàng Hồng Hiệp

Văn thư

3852731

0946899318

hoanghiepqt1978@gmail.com