Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoan 2016 - 2020.