Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế

31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị

30. QUẢNG TRỊ (Đầu số máy cố định 0233)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình

29. TỈNH QUẢNG BÌNH (đầu số:0232)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh

28. HÀ TĨNH (Đầu số máy cố định 0239)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An

27. NGHỆ AN (Đầu số máy cố định 0238)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa

26. THANH HOÁ (Đầu số máy cố định 0237)