Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
{{item.Title}} {{item.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.TrichYeu}}