Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài 'Giữ gìn bản sắc văn hóa...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài 'Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới"

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KHCN đợt 4

Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 (Đợt 4) (Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - mard.gov.vn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - nongthonmoi.gov.vn và trên các website: khcn.mard.gov.vn, khcnnongthonmoi.vn/ctntm)

Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” năm 2019

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Ban Chấp hành đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; nhằm Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.