Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” năm 2019

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Ban Chấp hành đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; nhằm Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình OCOP ngày 13-14/7/2018

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kính gửi các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị Toàn quốc thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, tổ chức tại Bắc Giang từ ngày 13 đến 14/7/2018.