Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình OCOP ngày 13-14/7/2018

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kính gửi các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị Toàn quốc thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, tổ chức tại Bắc Giang từ ngày 13 đến 14/7/2018.