Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Danh sách hội nghị

Viết gì đó về việc đăng ký đại biểu qua cổng thông tin cảu văn phòng điều phối xây dựng NTM.

Tên hội nghị, hội thảo Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
{{item.Title}} {{item.NgayBatDau | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.NgayHetHan | fdate:'DD/MM/YYYY'}}