Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hội thảo khoa học "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Hội thảo khoa học "Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam" từ ngày 16-17/7/2019 tại TP. Nam Định.

Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” năm 2019

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Ban Chấp hành đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; nhằm Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Quyết định số 975/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định số 975/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/3/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH OCOP

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Xã Tình Cương đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Mới đây, xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.