Ban chỉ đạo trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định 33/QĐ-BCĐTW ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân sự cố vấn cho Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới)


1. Trưởng Ban Chỉ đạo
: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban thường trực;
- Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Chuyên trách;
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Ban Cố vấn:

- Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ;

- Nguyên Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng.


4. Các Uỷ viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Thông tin truyền thông

Liên kết website

Danh mục báo điện tử

Thống kê truy cập