Nông nghiệp

Sau một năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là người dân ở nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan.
           Tuy nhiên, Chương trình triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu, một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức chưa rõ về vị trí, tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; có nơi từ tỉnh đến huyện, xã còn lúng túng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, bộ máy chỉ đạo, quản lý chưa hoàn thiện, năng lực cán bộ còn hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình các cấp, trong đó cấp tỉnh, cấp huyện do đồng chí Bí thưhoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban và Ban Quản lý cấp xã do Chủ tịchỦy ban nhân dân xã làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo các cấp phải phân công nhiệm vụcụ thể cho từng đồng chí thành viên, trực tiếp phụ trách chỉ đạo các xã điểmcủa địa phương, có kế hoạch thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện; đồng thời xem xét hỗ trợ về phụ cấp, công tác phí cho các cán bộ triển khaichương trình ở các cấp.

Trưởng Ban Chỉ đạo các cấp phải chủ động phối hợpvới Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để triển khai mạnh mẽ cuộc vận động "Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

2. Ban Chỉ đạo các cấp phải ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành và toàn dân về nhậnthức và cách làm để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phổ biến rộng rãi các điển hình về xây dựng nông thôn mới; tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thảo luận chuyên đề trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

3. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trưởng ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố giao các Sở, ngành chức năng cụthể hóa và hướng dẫn các huyện, xã để tổ chức thực hiện, tập trung các nguồn l ực  xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, có ưu tiên cho cácxã điểm.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phải huy động tổng hợp các nguồn lực (ngân sách trung ương, ngânsách địa phương, các nguồn huy động khác và sức dân) để tập trung thực hiện chương trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đề cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, gia đình và bản thân mình; chủ động lồng ghépcác chương trình, lựa chọn những dự án cần ưu tiên phù hợp với điều kiện thựctế và khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai. Thực hiện tốt việcphân cấp đầu tư cho cấp xã, đồng thời phải tăng cường vai trò thanh tra, kiểmtra giám sát của người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị -xã hội trên địa bàn, trước hết là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi.

5. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 là phấn đấu cơ bản hoàn thành quy hoạch nông thôn mới và lập đề án xây dựng nông thôn mới cấpxã. Đồng thời, lựa chọn những xã có khả năng sớm hoàn thành cơ bản các tiêuchí, các xã có thể hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu để tập trung chỉ đạo vàbố trí nguồn lực một cách hợp lý.

Trước mắt tập trung ưu tiên thực hiện các nội dung: đẩy mạnh sản xuất để nâng cao mức sống người dân; xóa nhà tạm, nhà dột nát,nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; quan tâm đến công tácgiáo dục để sớm đạt tiêu chí của ngành; tổ chức việc đào tạo nghề cho nông dân và tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới; chăm lo sức khỏe và đời sống vănhóa tinh thần ở nông thôn; củng cố hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh và bảo đảm an ninh trật tự.

6. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các địa phương cần phản ánh kịp thời và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn (Cơ quan thường trực chương trình) và các Bộ, ngành có liên quan để giải quyết./.

(Trích nội dung: Công văn số 1227/TTg-KTN ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ )Thông tin truyền thông

Liên kết website

Danh mục báo điện tử

Thống kê truy cập